Allmänna villkor rörande försäljning och leverans av CD, DVD samt Vinylproduktioner.

 

 

1. Allmänt

Disc Replication Europe (Disc) är ett varumärke ägt av E&A Produktion AB. Dessa villkor anger vad som gäller i samtliga fall då en beställning sker via websidan http://www.discreplication.se/. E&A Produktion AB utför och ansvarar för Uppdraget åt Kund, som kunden beställt via http://www.discreplication.se/. Villkoren i detta dokument gäller om parterna inte skriftligen överenskommit om annat. Sådan annan överenskommelse är giltig endast när den undertecknats av båda parter.

 

 

2. Offerter och priser

En offert från Disc är giltig i trettio (30) dagar från det offertdatum som finns angivet på offerten (Offerttid). Samtliga priser i offerter anges i SEK eller EUR och är exklusive mervärdesskatt, frakt och andra ev. avgifter/tillägg.

 

 

3. Betalningsvillkor

Betalning vid fakturering skall ske enligt vad som anges på E&A Produktion AB:s faktura. Vid förskottsbetalning gäller att likvid ska var E&A Produktion AB tillhanda innan beställningen blir bindande och ordern effektueras. För fakturakund sätts ett s.k. kredittak. E&A Produktion AB påbörjar ej ny produktion, eller levererar ytterligare gods till Kunden, intill dess att Kundens skuld är lägre än kredittaket. Vid efterskottsbetalning gäller att faktura skickas från E&A Produktion AB på utsatt leveransdatum, och att betalning ska erläggas trettio (30) dagar netto från fakturadatum om inget annat överenskommits. Vid försenad efterskottsbetalning har E&A Produktion AB rätt att ta ut dröjsmålsränta om tjugofyra (24) procent årligen. Utöver dröjsmålsräntan ska Kunden ersätta E&A Produktion AB för de kostnader som vidtagits för indrivningen av sagda fordran, samt för expediering av kravbrev. Allt gods förblir E&A Produktion AB egendom fram tills dess att full likvid erlagts. Om skälig anledning finns att anta att Kunden inte kommer uppfylla sina betalningsåtaganden förbehåller sig E&A Produktion AB rätten att avbryta utförandet av Uppdraget och innehålla allt producerat och från Kunden levererat material tills dess att full likvid erlagts för DE&A Produktion AB samtliga fordringar på Kunden eller tills att godtagbar säkerhet ställts. Om så inte sker förbehåller sig E&A Produktion AB rätten att bryta avtalet.

 

 

4. Orderbekräftelse

Order ska lämnas skriftligen, och undertecknas av Kunden. En order blir bindande först då Disc skriftligen bekräftat den.

 

 

5. Tillägg

E&A Produktion AB  kan komma att debitera extra för arbete som beror på bristande eller ändrad/korrigerad leverans av material från Kunden. Till bristande leverans räknas om Kunden inte levererar material på utsatt tid, eller enligt gällande materialspecifikation (formatguiden). Ändring av leveransadress i efterhand dvs. efter skriftlig beställning inskickats debiteras med 500 kr.

 

 

6. Kvantitetstolerans

Antalet levererade exemplar kan avvika från den beställning Kunden lagt enligt nedanstående tabell. Kunden ska erlägga betalning för det exakta antal som levereras. Vid förskottsbetalning ska betalning erläggas för det exakta antal som beställts, och justering sker via en debet- eller kreditfaktura varvid betalningsvillkoren som angivits i punkt 3 för efterskottsbetalning ska gälla.

 Upplaga Tolerans

 < 2000 +/- 10%

 > 2000 +/- 5%

 

7. Kvalitetstolerans

Uppdraget utförs med användning av den premaster och det grafiska material som kunden levererat för användning vid tillverkning av trycksaker (Originalmaterial), och sker i enlighet med de specifikationer som E&A Produktion AB tillämpar vid produktion av den typ av material som sagda produktion gäller. Som fel räknas inte sådant som beror på felaktigheter i det Originalmaterial som levererats från kunden till Disc. E&A Produktion AB kan inte garantera att trycksakernas färgåtergivning exakt överensstämmer med en datorskärms eller ett provtrycks färgåtergivning.

 

 

8. Leveranstider

Leveranstid anges i den orderbekräftelse som utgår från Disc och anger det antal arbetsdagar som produktionen kommer att ta att producera. Leveranstiden börjar löpa då Kunden levererat allt Originalmaterial och Disc skickat orderbekräftelse (Produktionsstart). Leveranstiden kan komma att förlängas om Kunden gör ändringar i lagd order, och/eller på annat sätt fördröjer leverans av godkänt Originalmaterial.

 

 

9. Reklamationer

Det ankommer på Kunden att utan onödigt dröjsmål vid leverans undersöka om leveransen uppfyller kraven på kvantitet och kvalitet enligt punkt 6 och sju ovan. Om avvikelse utanför toleransnivåerna föreligger ska Kunden omgående underrätta Disc om detta. Sådan reklamation ska göras skriftligen och vara Disc tillhanda inom fem (5) arbetsdagar från leveransdatum. För dolda avvikelser ansvarar E&A Produktion AB endast för avvikelser som skriftligen reklamerats inom fem (5) dagar räknat från leveransdatum.

Vid Vinylpressning krävs en speciell mastringsprocess, så CD-Master fungerar ej tillfredställande. Fabriken tar inga reklamationer för ljudet utan testpressning.

 

 

10. Ansvarsbegränsning

E&A Produktion AB  friskriver sig från allt ansvar för förseningar i leverans. E&A Produktion AB ansvarar inte för avvikelser som orsakats av bristfälligt, försenat eller felaktigt originalmaterial eller annan information från Kunden. E&A Produktion AB är inte skyldigt att ersätta Kunden för några indirekta skador, och E&A Produktion AB totala ersättningsskyldighet kan aldrig överskrida fakturavärde som det ifrågavarande Uppdraget betingar.

 

 

11. Produktskador

Kunden ska hålla Disc skadefritt för sådan ersättning som Disc kan komma att få utge till tredje man med anledning av skador på egendom eller person, eller vid intrång i tredje mans immateriella rättigheter om felet eller bristen beror på originalmaterial eller annan information som Kunden tillställt Disc.

 

 

12. Originalmaterial

Kunden ska tillhandahålla allt Originalmaterial som är nödvändigt för utförandet av Uppdraget. Leverans av sådant material sker på Kundens bekostnad och till den plats som Disc anvisar. Originalmaterialet ska följa de specifikationer som Disc vid varje tillfälle tillämpar. Originalmaterialet förvaras hos Disc utan kostnad för kunden i 12 månader efter senaste orderdatum. Därefter utgår en månatlig avgift i enlighet med av Disc vid varje tillfälle tillämpad prislista. Disc äger närsomhelst rätt att kräva att kunden återtar originalmaterialet. Returnering eller efter överenskommelse destruering av originalmaterialet sker på Kundens bekostnad. Visst Originalmaterial, som exempelvis glasmastern, kan ej returneras, utan kommer destrueras efter Lagringstiden. All lagring av Originalmaterial sker på Kundens risk, och Disc kan inte hållas ansvarigt för skada på eller förlust av Originalmaterialet. Disc sänder ej korrektur (lyssningskopior, färgprov etc.) innan produktionsstart om inte detta begärs av kund. Vid begäran kan i vissa fall korrektur skickas.

 

 

13. Immateriella rättigheter

Kunden garanterar att Originalmaterialet inte utgör intrång i annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet samt att det inte är av sådan art eller ges sådan utformning att det strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, god marknadsföringssed eller att den riskerar att väcka anstöt eller allmän förargelse. Kunden ansvarar för samtliga skyldigheter gentemot rättighetsinnehavare eller myndigheter, inklusive men inte begränsat till erläggande av royalties, pliktexemplar eller liknande skyldigheter. E&A Produktion AB förhåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet gentemot Kunden avbryta Uppdraget om det finns skälig anledning att misstänka att Originalmaterialet strider mot vad som anges i ovanstående två stycken. Om Kunden brister i vad som anges i de två översta styckena i punkt 13 är Kunden skyldig att ersätta E&A Produktion AB för E&A Produktion AB skada och alla kostnader som drabbar E&A Produktion AB med anledning härav. Sådana kostnader inkluderar men är ej begränsade till skadestånd, rättegångskostnader och andra kostnader för juridiskt biträde.

 

 

14. Force Majeure

Part skall befrias från de skyldigheter som åvilar honom enligt detta avtal i den utsträckning denne är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av allmän strejk utanför partens kontroll, upplopp, översvämningar, krig, regeringsdekret eller liknande (”force majeure”). Part skall i sådant fall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om sådana omständigheter och skall i största möjliga utsträckning försöka förhindra eller undanröja orsakerna till sin oförmåga att uppfylla sina skyldigheter. Sådan underrättelse medför att Leveranstiden förlängs med tjugo (20) arbetsdagar, och – om omständigheten består under mer än tjugo (20) arbetsdagar – att endera parten äger rätt att skriftligen annullera ordern.

 

 

15. Tvist

Svensk rätt är tillämplig på detta avtal. Tvist i anledning av och härrörande från detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Om tvisteföremålets värde understiger etthundratusen (100 000) kronor, skall skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande gälla.

Om oss

Disc Replication är ett TM ägt av E&A Produktion som namnet antyder så är vår huvudverksamhet replikering av CD och Vinyl. Vi tar ansvar för hela processen från master till levererade skivor.